DANIEL STEINHOLTZ

Jag är sedan 90-talet på jakt efter den heliga graalen, övertygad om att den finns. Innehållet: receptet på hur företag optimalt skapar ett värde för sina aktieägare genom att skapa största möjliga nytta för sina viktigaste intressenter. Ingredienserna; affärsintegrerat kultur- & varumärkesarbete, systematisk intressentdialog, socialt ansvarstagande (ISO26000) samt monetär varumärkesvärdering (ISO10668). Har du fler ledtrådar till hur harmoniska företag skapar lönsamhet, hör av dig.
Kontakt

Marie Skyhammar

Måns Pontén Söderlind

Andreas Engvall

Låt era intressenter visa vägen för ert företag

På Allies Insight (fd Brand Insight AB) arbetar vi med insikter kring hur världen verkligen ser ut. Detta gör vi genom att med en egen metod mäta intressenternas fria tankar och värderingar. Vi tar reda på dels vad de tycker är viktigt, men framför allt varför de tycker att det är viktigt.  Vi kan dessutom kvantifiera dessa fria tankar och göra dem mätbara över tiden. Allies Insights metod är vetenskapligt beprövad och utvecklad i samarbete med psykologer, beteendevetare, kommunikationsspecialister, kunder och statistiker.

Allies Insight är specialister på omvärldsbevakning, insikter och analys samt olika dialogverktyg för att involvera medarbetare kunder och andra intressenter i varumärkes- eller affärsutvecklingsarbetet. Vi genomför även andra mätningar, ansvarsanalys, verktyg för systematisk intressentdialog enligt ISO 26000, varumärkesvärdering enligt ISO 10668, tracking, värderingsanalys och mycket annat för att utveckla och bygga starka och hållbara varumärken.

Exempel på frågeställningar som vi kan hjälpa er att besvara:

Vilka spontana associationer väcker ert varumärke? Hur ser ert varumärke ut i huvudet på era intressenter? Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna inom er bransch? Hur väl lever ni upp till dessa jämfört med era konkurrenter? Vad behöver ni göra för att förbättra er position?  Vilka värderingar genomsyrar ert företag? Med största sannolikhet har ditt företag redan en rad inbyggda värderingar – men är de rätt, är de tydliga nog, behöver de påverkas eller förändras? Hur uppfattar era medarbetare företaget och hur ser de på framtiden? Delar ni samma verklighet? Vilka är de viktigaste ansvarsfrågorna i din bransch? Vilka värderingar upplever dina kunder som viktiga och hur väl lever ni upp till dessa?

Associationshjulet™ - som man frågar får man svar

Att få respondenter i en undersökning att svara sanningsenligt eller ens bry sig överhuvudtaget kan vara svårt. Att få dem att svara relevant är ännu svårare. Det finns en lång rad anledningar till att intressenter helt enkelt inte är intresserade. De kan till exempel känna att frågorna är irrelevanta eller svarsalternativen är grunda eller felaktiga. Detta gör att respondenten tappar intresset och ger oengagerade eller rentutav av missvisande svar. Dessutom får ni garanterat bara svar på det ni frågar. Vår egenutvecklade metod kallas AssociationshjuletTM och bygger på forskning av psykologen och beteendevetaren Ben Shalit och hjuletmetoden.  I och med att respondenten får svara på en uppsättning frågor helt öppet och ostyrt kan vi fånga upp saker som man inte får fram med en mer traditionell undersökningsmetodik. Man eliminerar därmed risken att bara bekräfta vad man tidigare misstänkte – eller som en tidigare uppdragsgivare uttryckte det: ”Vi har fått svar på en massa frågor som vi inte ens visste att vi borde ställa”.

Så hur mäter man en sanning?

Det första som utmärker Allies Insight är att vi inte bara ställer några frågor, vi mäter fria associationer. Men till skillnad från en fokusgrupp talar vi inte bara med några få utan vi gör det möjligt för alla att komma till tals. Vi har verktyg för att kunna hantera fria associationer och göra dem kvantifierbara och mätbara över tiden. Vi går så långt i ambitionen att knyta mätbarhet till den fria associationen att vi gör en automatisk semantisk analys av materialet. Då respondenterna även får möjlighet att motivera sina egna svar kan vi dessutom tränga ned på djupet i vad respondenterna faktiskt menar. Vi vet vad "bra" betyder beroende på vem intressenten är och hur de uttrycker sig. Allt för att ni ska få svar på vad ni verkligen vill veta. Urvalet av intressenter sker utifrån uppdragets inriktning och typen av information ni hoppas kunna samla in. Vi använder oss antingen av rikstäckande paneler eller av era egna register, beroende på förutsättningar och mål.

BRAND PRINT - VARUMÄRKET I HUVUDET PÅ ERA INTRESSENTER

Ett Brand Print består av samtliga öppna associationer till ett varumärke kondenserat i ett moln av ord i olika storlek beroende på hur många det är som har nämnt ordet och färg beroende av intressenternas genomsnittliga attityd. Detta ger en unik inblick i respondentens medvetande och ger en ögonblicklig och målande förståelse för resultatet som helhet.

AICC - en databas av insikter om era intressenter

Allies Insight Control Center (AICC) är ett lättanvänt, webbaserat verktyg som gör det möjligt för er att fortsätta använda informationen och analysera materialet även efter slutrapporten. Vrid och vänd på informationen och kom till nya, egna slutsatser. På så sätt blir undersökningen mer användbar, inte bara en rapport som ligger och samlar damm. Ni kan själva göra snygga och förståeliga diagram samt skikta informationen utifrån vad som är relevant för olika delar av organisationen. Uppstår behovet av fler undersökningar har vi sparat all information så att det enkelt går att jämföra resultat över tiden.

STAKEHOLDER PRINT - EN TYDLIGARE BILD AV ERA INTRESSENTER

Allies Insight tar reda på vilka intressenterna egentligen är, hur de agerar i förhållande till varumärket och vad som är väsentligt för dem. Vi söker efter sambanden mellan er och dem och tar reda på vilka intressen och önskemål ni delar. Vi tecknar arketyper för era faktiska intressenter och visar deras sanna och ostyrda attityder till era tjänster och produkter. Det skapar ett helt unikt spektrum av insikter! Betyder till exempel ”pengar” samma sak för varje bankkund? För vissa är de en möjlighet eller ett maktmedel, för andra en trygghet eller en väg till att förverkliga drömmar. Vad signalerar maten i en livsmedelsbutik för kocken, barnfamiljen, singelstudenten och veganen? Det som i andra undersökningar ser ut som samma svar får nu en regnbåge av nyanser. Vi kan hjälpa er med allt ifrån att identifiera vilka intressenterna är och ta reda på vad de tycker är viktigt till att systematisera hela er intressentdialog. För mer information om Systematiserad Intressentdialog enligt ISO 26000 läs här.

UtmaningarProblemLösningarResultatet
Enkäter känns tråkiga, intetsägande, enformiga, ej relevanta och för långa.Svarsmönstret tenderar att innehålla många ”vet ej”, eller likartade svar. Folk hoppar av enkäten eftersom den är för lång. Och har rätt frågor ställts? Låt respondenten skapa sin egen enkät.Respondenten svarar gärna längre, mer uttömmande och mer sanningsenligt.
Undersökningar ger svar på VAD som är viktigt, Individen har sällan förmågan att bedömma HUR viktigt det är.Företaget vet inte vad de ska prioritera på marginalen i förhållande till uppställda mål.Använd respondentens egen enkät och räkna fram hur viktig respondentens tyckande är för företaget.Företaget och individen kan hitta unika överlappningar och en win win situation uppstår, det vill säga att samma sak är viktig för både kund och företag.
Traditionella enkäter sätter fingret på problemen men ger inga svar på förbättringar.Management gissar sig fram till förbättringsåtgärder utan att få någon vägledning.Använd respondentens egen insikt som stöd i affärsutvecklingen.Affärsutvecklingen blir kunddriven och relevant.
Svårt att få stringens i rapporteringen – överflödelseproblem.Tonvis av korskörningar utan klara dashboards.Sammanfatta i en bild vad respondenten tycker är viktigt, hur viktigt det är i dag med marginella termer, hur bra det fungerar i dag samt vad bolaget borde göra framöver. Resultatet redovisas både matematiskt och i röster från respondenten.Kollektiv visdom fångas i en bild. Ett enkelt sätt att underlätta beslutsfattande.
VARUMÄRKESVÄRDERING ENLIGT IS0 1O668 >

Äntligen har företag och organisationer en möjlighet att faktiskt mäta vad varumärket är värt och utvärdera Return on Brand Investment (RoBI). Dessutom på ett jämförbart sätt mellan olika varumärken. Med standarden ISO 10668 är varumärkesvärdering inte längre en godtycklig verksamhet. Vet ni egentligen i vad styrkan hos ert varumärke ligger? Allies Insight fångar hela associationsfloran och tecknar en bild som förklarar styrkan i varumärket. Och genom att identifiera "bra" associationer vet vi också om det som kunderna uppskattar är detsamma som ni säger att ni erbjuder. Det ger också ett värde på hur ni ska agera i framtiden. Kommer kunderna att värdera era investeringar? Och vilka satsningar skulle de uppskatta? Det är där ni kan identifiera er konkurrensförmåga! För att få ut fullt värde av varumärkesvärderingen är det viktigt att systematisera arbetet för att stärka varumärket baserat på de insikter mätningen ger. Vi har kompetensen att stötta er i det arbetet.

Case

Nestlé Nordic


Vi vände oss till Brand Insight när vi ville skapa en ny corporate plattform för vår pr-verksamhet – och skaffa oss en referenspunkt att gå tillbaka till när vi ska mäta resultatet av olika aktiviteter, säger Magnus Nordin, Nordisk marknadschef på Nestlé. Vi mötte professionella personer, som arbetade snabbt, säkert och flexibelt.Den studie som Brand Insight gjorde på varumärket Nestlé i de nordiska länderna har givit oss nya infallsvinklar i diskussionerna och kunskap att arbeta vidare med.Vi är mycket nöjda, både med metoden – till exempel de öppna frågorna – och med det sätt svaren presenterats för oss. Det gäller både de personliga presentationerna, som gav extra kött på benen och inspirerade till nya diskussioner, och de skriftliga rapporterna. När det gått en tid kommer vi troligen att göra en uppföljning av den här studien.

HSB Riksförbund


HSB och Brand Insight har samarbetat sedan 2001 då Brand Insight genomförde en omfattande kartläggning av HSB:s varumärke. Ett oväntat resultat var att alla intressentgrupper spontant nämnde att HSB står för Trygghet och att trygghet i det sammanhanget var positivt. Detta ledde fram till en ny varumärkesplattform, ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan).2004 inleddes de årliga mätningarna av medlemmarnas bild av HSB (BrandInsight™) samt medlemmarnas förväntningar på HSB (CustomerInsight™). HSB använder resultatet för att löpande följa hur väl HSB både centralt och lokalt lyckas leva varumärket, för att följa upp att HSB lever upp till sina verksamhetsmål och för att utveckla verksamheten.För en stor och komplex verksamhet som HSB krävs mätmetoder som inte generaliserar och missar detaljer och som samtidigt hörsammar medlemmarna. På så sätt kan HSB fortsätta att verka för att vara en demokratisk organisation med en unik ställning bland bostadsföretag i Sverige.

Swedbank


Ett av Sveriges mest välkända varumärken har börjat sitt återtåg efter finanskrisen. En hårt ansatt organisation håller på att få ny kraft. Modiga VDn Michael Wolf driver ett omfattande förändringsarbete med människor i fokus. 22000 anställda har fått vara med och utveckla den nya strategin när värdefull historia skall förenas med modern kundnytta. Involveringen borgar för snabb implementering så organisationen kan börja serva sina kunder på ett ännu bättre sätt och återta platsen som en lönsam och hållbar aktör i samhället.

 


Vill du ha mer insikt ?

Nu söker vi fler som förstår varumärken. Gör din intresseanmälan här.